Make your own free website on Tripod.com

MEDEDELINGEN

Benoemingen keurmeesters

De raad van Beheer heeft, in vergadering op 5 juni 1999, volgende keurmeesters benoemd:

Lambrighs Gerard:  A keurmeester park- en watervogels vanaf 5 juni 1999

Gilissen Guido:  B keurmeester konijnen vanaf 9 november 1999

Verelst Andy:  B keurmeester park- en watervogels vanaf 9 november 1999

Westhovens Gilbert:  B keurmeester duiven vanaf 9 november 1999.

Adressen, telefoonnummers en bevoegdheden zijn te vinden in het repertorium.

De Raad van Beheer dankt hen voor de medewerking en wenst hen veel geluk!

 

Te Schrappen

Ingevolge beslissing van de Raad van Beheer in vergadering op 5 juni 1999, werden volgende keurmeesters, wegens niet betalen van de bijdrage, van de lijst geschrapt:

Helsen Roger, C keurmeester hoenders

Verbustel Edmond, A keurmeester park- en watervogels en B keurmeester hoenders.

 

Ontslag

Volgende keurmeesters hebben eervol ontslag genomen:

Staes Gustave als B keurmeester hoenders en A keurmeester konijnen.

Hindrickx Frans als B keurmeester duiven.

De Raad van Beheer dankt hen voor de vele diensten bewezen aan onze vereniging

 

Overlijden

We vernamen het overlijden van de heer Walter Degouis, erevoorzitter van de Landsbond en voorzitter van het Waals Interprovinciaal Verbond.  Hij overleed op 23 juli 1999.

Wij betuigen hierbij ons medeleven aan de familie.

 

Beheer van de Belgische rassen

Ingevolge een Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 en een Ministerieel Besluit van 17 september 1998 werd de Landsbond van fokkers van neerhofdieren vzw, door het Ministerie van Middenstand en Landbouw erkend voor het vereenvoudigde beheer van de Belgische rassen.

Het betreft de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de Belgische pluimvee- en konijnenrassen.

Een werkgroep met afgevaardigden van het Ministerie en van de Landsbond bespreekt de praktische uitvoering van deze materie.

Verder nieuws volgt nog.  De lijsten van de Belgische rassen, opgemaakt door het ministerie, zijn ter inzage op de secretariaten van de Provinciale Verbonden.

 

Vlaamse Interprovinciale Wedstrijden

Vanaf dit jaar zal er een Vlaams kampioenschap worden ingericht. In 1999 zal dit plaats hebben te Hasselt in de Grenslandhallen van 24 tot en met 28 november.

De keuring is op donderdag 25 november.

Provinciale Verbonden, die deze wedstrijden wensen in te richten in het jaar 2000 moeten hun kandidatuur aan het secretariaat van het Vlaams Verbond sturen en dit voor 31 december 1999.

 

Belangrijk bericht aan alle tentoonstellers en organisatoren

Nu het tentoonstellingsseizoen zich volop op gang heeft getrokken willen we nog even herinneren aan de geldende reglementering voor het verzamelen (tentoonstellen) van sommige diersoorten.

Pluimvee:

Voor pluimvee geldt nog steeds het Ministerieel Besluit  van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudo-volgelpest, laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 25 januari 1993.

De verzameling staat onder toezicht van een aangenomen veearts aangesteld door de gemeente.  Er mag uitsluitend gevaccineerd pluimvee tot de verzameling worden toegelaten.  Voor liefhebbers die enkel vaccineren met het oog op deelname aan tentoonstellingen dient het pluimvee (voor duiven, eenden en ganzen zijn er geen vaccinvoorschriften) gevaccineerd zijn met een dosis geïnactiveerd geadjuveerd vaccin minimum tien dagen voor de tentoonstelling.  Op dit moment is enkel het vaccin Newcavac goedgekeurd door het ministerie.  De inrichters van de verzameling houden een lijst bij met de namen en de adressen van de deelnemers.  Elke verkoop of ruil van pluimvee wordt ter plaatse ingeschreven in een register (zoals voor de markten).  In het staatsblad werd een certificaat voorgesteld.

Konijnen:

Ministerieel Besluit van 15 juli 1991 houdende tijdelijkde maatregelen ter voorkoming van het virale hemoragisch syndroom bij konijnen (R.H.D.).

De konijnen zijn gevaccineerd en geïdentificeerd.  De vaccinatie tegen R.H.D. werd verricht door en aangenomen veearts ten minste zeven dagen en ten hoogste zes maanden voor een tentoonstelling.  Zij dienen gevaccineerd te zijn met Hebovak 88 T, het enige dat door het ministerie is erkend.  De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een vaccinatiecertificaat waarop de tatoeagenummers van de ingeënte konijnen vermeld staan.

Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij de provinciale secretariaten.

 

Bericht aan alle fokkers van Belgische rassen

Volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 en van het Ministerieel Besluit van 17 september 1998, betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen inBelgië, worden alle fokkers van Belgische rassen verzocht een jaarlijkse inventaris op te maken van de Belgische rasdieren in hun bezit op 15 december, die zij voor hun kweekseizoen zullen gebruiken.  Iedere liefhebber fokker opgenomen in het fokkersboek zal hierover persoonlijk bericht krijgen en de nodige formulieren ontvangen.

Verdere uitleg hierover volgt in ons Vlaams Neerhof van december 1999.

 

 

 

TERUG